Archive through Apr...
 
Notifications
Clear all

Archive through April 3, 2001

Page 13 / 15

(@rookie)
Estimable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 226
 

Yeah Fred,

Don't blame the jew for holding a 'grudge' againt Poles... they made ovens their homes and Aushwitz their country.


ReplyQuote
(@treslavance)
Prominent Member
Joined: 15 years ago
Posts: 835
 

f*ck you too, FARIS HOMOUD
FAKE AMERICAN....


ReplyQuote
(@kimarx)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 548
 

OKAAAAY!

Mr. Thornhill, as L'menexe says you are in error! (but you would have to take a look at the archives).
As for reporting him, ARE YOU COMPLETELY NEW TO THE INTERNET!!!!
DMS isRELATIVELY tame in its regard of Americans, Arabs, jews , Poles and other ethnic groups.
I can only speak for myself, I don't mind hearing some new points of view, but I suspect you have been here before.
L'san, Fred lets take Mr. Thornhill at face value for now shall we?:0) I can't resist those cat 'n mouse games.(What institute?)

Fred,
what do you have against the Varnish? Were they on the wrong side of the 1598 war of great patriachal farts?

G'day Baron!


ReplyQuote
(@delenne)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 572
Topic starter  

* Israel: Land of the DAMNED.
Not too "messianic", Freddie;o)
The only damned here seem to be the Pal Arabs ... damned with having the Palestinian Authority, chaired by Araf. (A bit simplistic, because Araf is not the only one.)

* War for eternity.
Do You mean the duration, or the goal?;o)

* No religion of peace to help mercy.
Keep religion out of it, - it's unproductive. But for the sake of clarity: Israel is outmatched in the exploitation of religion in this conflict, noone, except Yosef, who is known for occasional idiocy here and there and is an embarassment to Israel, calls for elimination of Arabs, as opposed to calls for elimination of Jews by Pal mullahs on each and every Friday, and in between.

Hey. It sure looks like a consortium of infantile propagandists.
Our staple "allamerican" fraud is sighted "working overtime" on the CNN MB, gibbering as usual:

My mama is too old to bite, but I love to bite u.lol
Sweetie, they wont listen to me since they told me that I'm worst than a Jew.lol

and anti peace creatures like u.lol

I'm just playing with u, and I really like u since u are compassionate and caring sweet soul, sweetie.

How can I help u to see the light at the end of the tunnel? lol

I'm not a teenager, I'm in my thirties, and I know it is very hard to believe. I'm so young at heart and filled with love and joy, and I look much younger because I'm very good looking and in shape. Anyway, stop talking about myself.
To answer your questions, I believe there should be just one state, arabs can call it Palestine and Jews can call it Israel, and Christians can call it Holyland. Everyone living and working with each others with love and compassion. As an arab I dont mind having a Jewish prime minister or president. There shouldn't be racist or demolishing homes as it is now. It is just a dream and I know it wont happen now with these ignorant pigs on both sides.


"If they pay him to be a fool, - they get their money's worth; if they pay him to promote the Arab view, - [finish it with something about bad investment, or likewise;o)]".
And a good reply it was:
Mary Hill - Sunday, 04/22/01, 903pm (#106608 of 106609)

Alawi - Sounds like you and ROSEY get along real good. I have met guys like you from time to time. I don't mean any offense but this is a true story: They pray 5 times a day, then swear up a storm using profanity only indigenous to Arabs and drool over American women then buy the latest Penthouse mag and meet Rosey while their wives sleep. KEEP YOUR DREAM ALIVE! That's all you have, next to a wing and a prayer. If I wasn't so smart, I'd say you are IMBALANCED!


ReplyQuote
(@polishbabe)
Active Member
Joined: 15 years ago
Posts: 16
 

W marcu wskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemys³owym ukszta³towa³ siê na poziomie nieco ni¿szym od poprzedniego miesi¹ca i wyniós³ minus 3. Wœród badanych przedsiêbiorstw 22% ocenia³o koniunkturê pozytywnie, a 25% - negatywnie. Pozosta³e przedsiêbiorstwa uzna³y, ¿e ich sytuacja nie uleg³a zmianie. Ogólny klimat koniunktury by³ nadal oceniany pesymistycznie, zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym.
W marcu producenci odczuli du¿o mniejsze ograniczenie popytu ni¿ w lutym (zw³aszcza krajowego), w zwi¹zku z czym zdecydowali siê jedynie nieznacznie ograniczyæ bie¿¹c¹ produkcjê. Przewidywania dotycz¹ce kszta³towania siê przysz³ego popytu s¹ wyraŸnie optymistyczne, zbli¿one do przedstawionych w ubieg³ym miesi¹cu. W konsekwencji, w kwietniu mo¿na oczekiwaæ znacznego zwiêkszenia produkcji przemys³owej. Utrzymywa³ siê nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Pogorszy³a siê sytuacja finansowa producentów, zw³aszcza w zakresie mo¿liwoœci œci¹gania nale¿noœci od kontrahentów. W najbli¿szych miesi¹cach przedsiêbiorcy spodziewaj¹ siê nieznacznej poprawy swojej sytuacji finansowej. W nadchodz¹cych trzech miesi¹cach mo¿na oczekiwaæ utrzymania siê dotychczasowej wysokiej skali zwolnieñ pracowników. Ceny wyrobów przemys³owych mog¹ wzrosn¹æ w tempie zbli¿onym do przewidywañ sprzed miesi¹ca.
Na ogólny klimat koniunktury w przemyœle sk³ada siê zró¿nicowana sytuacja w poszczególnych jego dzia³ach. Dodatni¹ koniunkturê w marcu odnotowali prowadz¹cy dzia³alnoœæ wydawnicz¹ i poligraficzn¹ (wskaŸnik plus 3 - spadek o 3 punkty) oraz producenci: chemikaliów (wskaŸnik plus 11 - spadek o 7 punktów), wyrobów celulozowo-papierniczych (wskaŸnik plus 10 - spadek o 4 punkty), wyrobów z surowców niemetalicznych (wskaŸnik plus 3 - spadek o 8 punktów), pozosta³ego sprzêtu transportowego (wskaŸnik plus 1 - spadek o 1 punkt), artyku³ów spo¿ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (wskaŸnik plus 1 - spadek o 1 punkt) . Najgorsze negatywne oceny formu³owali producenci: tkanin (wskaŸnik minus 30 - spadek o 17 punktów), odzie¿y (wskaŸnik minus 27 - spadek o 2 punkty), wyrobów ze skóry (wskaŸnik minus 21 - spadek o 3 punkty), mebli (wskaŸnik minus 17 - spadek o 5 punktów), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (wskaŸnik minus 16 - utrzyma³a siê wartoœæ z zesz³ego miesi¹ca), metali (wskaŸnik minus 15 - spadek o 9 punktów), wyrobów z metali (wskaŸnik minus 13 - spadek o 1 punkt).
W kilku wybranych dzia³ach przemys³u sytuacja przedstawia siê nastêpuj¹co.
Na skutek mniej optymistycznych przewidywañ popytu i produkcji pogorszy³a siê korzystna koniunktura w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych chemikalia. Bie¿¹ce oceny w tym zakresie by³y lepsze ni¿ w lutym. Producenci odczuli niewielki nadmiar posiadanych zapasów chemikaliów. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw oceniana by³a nadal negatywnie: zmniejszy³y siê zdolnoœci do terminowego regulowania zobowi¹zañ, utrzyma³y siê trudnoœci w œci¹ganiu nale¿noœci. Prognoza przysz³ej sytuacji finansowej wykazuje pewien optymizm i jest podobna do prognoz z zesz³ego miesi¹ca. Przewiduje siê, ¿e w kwietniu wzrost cen na chemikalia mo¿e byæ zbli¿ony do wzrostu prognozowanego miesi¹c wczeœniej. Mo¿liwe jest dalsze rozszerzenie dotychczasowej wysokiej skali zwolnieñ pracowników.
Oceny klimatu koniunktury w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych wyroby z surowców niemetalicznych by³y pozytywne, choæ gorsze od przedstawionych miesi¹c wczeœniej, mimo zbli¿aj¹cego siê sezonu budowlanego. Wynika to z pogorszenia bie¿¹cej sytuacji finansowej, zw³aszcza dotycz¹cej mo¿liwoœci œci¹gania nale¿noœci. Przewidywania w tym zakresie s¹ optymistyczne i lepsze ni¿ przedstawiono w poprzednim miesi¹cu. Na skutek mniejszego ni¿ przed miesi¹cem ograniczenia bie¿¹cego popytu, producenci zdecydowali siê zrezygnowaæ w marcu z czêœci produkcji tak¿e w stopniu mniejszym ni¿ w lutym. Odpowiednie przewidywania s¹ wyraŸnie optymistyczne. Na skutek utrzymuj¹cego siê ograniczania popytu zwiêkszy³ siê dotychczasowy poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Dyrektorzy tej grupy przedsiêbiorstw zamierzaj¹ w kwietniu podnieœæ ceny na swoje wyroby w stopniu zbli¿onym do przewidywañ z lutego. Prognozowana skala zwolnieñ pracowników mo¿e byæ nieznacznie tylko mniejsza od przewidywañ z zesz³ego miesi¹ca.
Koniunktura w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych artyku³y spo¿ywcze, napoje i wyroby tytoniowe by³a oceniana pozytywnie, choæ gorzej ni¿ miesi¹c wczeœniej. Na skutek niewielkiego ograniczenia popytu, w marcu producenci zrezygnowali tylko z nieznacznej czêœci produkcji. Natomiast prognozy popytu i produkcji s¹ lepsze od tych sprzed miesi¹ca i wskazuj¹ na mo¿liwoœæ znacznej poprawy sytuacji w tym zakresie. Poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza³ poziom uznawany za wystarczaj¹cy. Pogorszy³a siê natomiast oceniana negatywnie bie¿¹ca sytuacja finansowa przedsiêbiorstw, zw³aszcza dotycz¹ca œci¹gania nale¿noœci od kontrahentów. Prognozy w tym zakresie charakteryzuj¹ siê natomiast niewielkim optymizmem. W tej grupie przedsiêbiorstw skala zwolnieñ pracowników mo¿e byæ wysoka, zbli¿ona do prognoz z zesz³ego miesi¹ca. W kwietniu mo¿na oczekiwaæ wzrostu cen artyku³ów spo¿ywczych, napojów i wyrobów tytoniowych w stopniu wiêkszym od przewidywañ z lutego.
Producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oceniali w marcu swoj¹ koniunkturê negatywnie, podobnie jak w poprzednim miesi¹cu. Na skutek mniejszego ni¿ miesi¹c wczeœniej ograniczenia bie¿¹cego popytu, producenci zdecydowali siê zrezygnowaæ z nieznacznej tylko czêœci produkcji. Odpowiednie prognozy przewiduj¹ znaczn¹ poprawê sytuacji w tym zakresie, choæ s¹ ostro¿niejsze od przedstawionych w zesz³ym miesi¹cu. WyraŸnie zmniejszy³ siê poziom nadmiernych zapasów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie: zmniejszy³y siê wprawdzie trudnoœci w terminowym regulowaniu bie¿¹cych zobowi¹zañ finansowych, ale zwiêkszy³y siê trudnoœci w œci¹ganiu nale¿noœci. W formu³owanych prognozach producenci wskazuj¹ na mo¿liwoœæ poprawy dotychczasowej sytuacji finansowej w najbli¿szych miesi¹cach. Mo¿e siê natomiast rozszerzyæ dotychczasowa skala zwolnieñ pracowników. Mo¿liwy jest te¿ wzrost cen na wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.
W przedsiêbiorstwach produkuj¹cych pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy koniunkturê oceniano nadal negatywnie, choæ na lepszym poziomie ni¿ w lutym. Pogorszy³y siê oceny popytu. Mimo to producenci rozszerzyli produkcjê. Przewidywania popytu s¹ optymistyczne i wyraŸnie bardziej œmia³e ni¿ miesi¹c wczeœniej. Prognozy produkcji s¹ równie¿ optymistyczne, lecz du¿o ostro¿niejsze ni¿ miesi¹c wczeœniej. Mimo znacznego ograniczenia zapotrzebowania na pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy poziom ich zapasów zmniejszy³ siê do poziomu uznawanego przez producentów za niewystarczaj¹cy. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw oceniana jest nadal negatywnie, choæ zmniejszy³y siê w du¿ym stopniu trudnoœci zarówno z bie¿¹cym regulowaniem zobowi¹zañ, jak i œci¹ganiem nale¿noœci od kontrahentów. Przewidywania w tym zakresie s¹ optymistyczne i lepsze ni¿ miesi¹c wczeœniej. Mimo ograniczonego popytu producenci zamierzaj¹ w kwietniu nieco ograniczyæ wysokie zwolnienia pracowników. Przewiduj¹ te¿ nieznacznie zmniejszyæ ceny na samochody mechaniczne, przyczepy i naczepy.
W marcu producenci mebli oceniali swoj¹ koniunkturê niekorzystnie, gorzej ni¿ w zesz³ym miesi¹cu. By³o to g³ównie wynikiem pogorszenia siê negatywnych ocen dotycz¹cych zarówno bie¿¹cej jak i przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstw. Na skutek ograniczenia popytu na meble producenci zrezygnowali z czêœci produkcji. Odnoœne przewidywania s¹ gorsze ni¿ przed miesi¹cem. Utrzyma³ siê dotychczasowy poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Dyrektorzy przedsiêbiorstw zamierzaj¹ w kwietniu przeprowadziæ wiêksz¹ ni¿ w zesz³ym miesi¹cu redukcjê zatrudnienia i nie przewiduj¹ wzrostu cen na meble.
Negatywnie i gorzej ni¿ przed miesi¹cem, oceniali w marcu swoj¹ koniunkturê producenci wyrobów ze skóry. Spowodowane to by³o pogorszeniem siê negatywnych ocen dotycz¹cych sytuacji finansowej przedsiêbiorstw, zarówno bie¿¹cych jak i przysz³ych. Na skutek wyst¹pienia mniejszego ni¿ przed miesi¹cem ograniczenia bie¿¹cego popytu, producenci zdecydowali siê zredukowaæ tylko niewielk¹ czêœæ produkcji. Odpowiednie przewidywania s¹ optymistyczne, lepsze ni¿ przed miesi¹cem i przewiduj¹ poprawê w tych zakresach. Zwiêkszy³ siê poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. W kwietniu mo¿na oczekiwaæ podobnej jak prognozowano miesi¹c wczeœniej skali zwolnieñ pracowników. Dyrektorzy zamierzaj¹ natomiast podnieœæ ceny na wyroby ze skóry w stopniu wiêkszym ni¿ przewidywa³a prognoza sprzed miesi¹ca.
Ogólny klimat koniunktury w przedsiêbiorstwach produkuj¹cych tkaniny oceniany by³ przez producentów negatywnie, znacznie gorzej ni¿ przed miesi¹cem. Spowodowane to by³o g³ównie pogorszeniem siê ocen prognostycznych dotycz¹cych popytu i produkcji. Na skutek dalszego ograniczenia bie¿¹cego popytu producenci zrezygnowali z czêœci produkcji co spowodowa³o, ¿e zwiêkszy³ siê poziom posiadanych przez nich zapasów tkanin. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw by³a niezadowalaj¹ca: zwiêkszy³y siê trudnoœci napotykane przez producentów w bie¿¹cym regulowaniu zobowi¹zañ finansowych, a tak¿e w œci¹ganiu nale¿noœci od kontrahentów. Prognozy sytuacji finansowej na najbli¿sze miesi¹ce s¹ niekorzystne, du¿o gorsze ni¿ wskazywa³a prognoza sprzed miesi¹ca. Producenci tkanin zamierzaj¹ w kwietniu obni¿yæ nieco ceny na swe wyroby. Mo¿liwe jest natomiast rozszerzenie dotychczasowej wysokiej skali zwolnieñ pracowników.
W I kwartale br. 1,8% badanych przedsiêbiorstw nie napotka³o na bariery w prowadzeniu swojej bie¿¹cej dzia³alnoœci (w IV kwartale odpowiedni wskaŸnik wyniós³ 1,9%). W pozosta³ych firmach najwiêkszymi barierami dzia³alnoœci by³y: niedostateczny popyt krajowy (odczuwany przez 79% badanych przedsiêbiorstw), wysokie obci¹¿enia bud¿etowe (56%), niedostateczny popyt zagraniczny (47%) oraz konkurencyjny import (45%). W porównaniu z poprzednim okresem, najbardziej wzros³o znaczenie barier wynikaj¹cych z niekorzystnych warunków kredytowych (z 29% do 40%) oraz z niedostatecznego popytu krajowego (z 70% do 79%).
Procent tych przedsiêbiorców, którzy nie planuj¹ ¿adnej dzia³alnoœci inwestycyjnej w ci¹gu najbli¿szych dwunastu miesiêcy kszta³tuje siê na poziomie 17%. Pozostali producenci przewiduj¹, ¿e ich dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczyæ bêdzie prac i zakupów modernizacyjnych (84% przedsiêbiorców) i nowych (50%). Dla 91% przedsiêbiorców Ÿród³em finansowania tej dzia³alnoœci bêd¹ œrodki w³asne, dla 37% - krajowe kredyty bankowe. Leasingiem jest zainteresowane 10% przedsiêbiorców.

2. Budownictwo

WskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wzrós³ w marcu w porównaniu z poziomem sprzed miesi¹ca i wyniós³ plus 10. Ogólny klimat koniunktury by³ oceniany lepiej w przedsiêbiorstwach publicznych ni¿ prywatnych. Oceny firm du¿ych s¹ bardzo pozytywne i znacznie odbiegaj¹ od opinii firm ma³ych, dla których wskaŸnik przyjmowa³ nadal wartoœæ ujemn¹, choæ lepsz¹ od ocen z ubieg³ego miesi¹ca.

Oceny bie¿¹cego portfela zamówieñ na roboty budowlano-monta¿owe by³y nadal negatywne, choæ du¿o lepsze od ocen formu³owanych miesi¹c wczeœniej (przeciêtny wskaŸnik wzrós³ do poziomu minus 10). W marcu firmy publiczne ocenia³y portfel zamówieñ nieco mniej pesymistycznie ni¿ firmy prywatne. Ogólna prognoza portfela zamówieñ na najbli¿sze trzy miesi¹ce jest bardzo optymistyczna, lepsza od prognoz sprzed miesi¹ca. Dotyczy to zarówno przedsiêbiorstw publicznych jak i firm prywatnych.
Oceny bie¿¹cej produkcji budowlano-monta¿owej by³y lepsze ni¿ w ubieg³ym miesi¹cu, choæ nadal negatywne (odpowiedni wskaŸnik ukszta³towa³ siê na poziomie minus 15). Przedsiêbiorstwa prywatne ocenia³y bie¿¹c¹ produkcjê gorzej ni¿ firmy publiczne. W najbli¿szych trzech miesi¹cach przewidywany jest wzrost produkcji budowlano-monta¿owej. To polepszenie prognoz w wiêkszym stopniu sygnalizuj¹ przedsiêbiorstwa publiczne ni¿ firmy prywatne.
Bie¿¹ca ogólna sytuacja finansowa przedsiêbiorstw budowlano-monta¿owych by³a nadal oceniana negatywnie, na poziomie zbli¿onym do ocen formu³owanych miesi¹c wczeœniej. Przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do obu sektorów w³asnoœci ocenia³y swoj¹ sytuacjê na zbli¿onym poziomie. W ci¹gu najbli¿szych trzech miesiêcy firmy budowlano-monta¿owe przewiduj¹ nieznaczn¹ poprawê swojej sytuacji finansowej, wiêksz¹ w przedsiêbiorstwach publicznych ni¿ prywatnych.
Przewiduje siê, ¿e w najbli¿szych trzech miesi¹cach wzrost cen realizacji robót budowlano-monta¿owych mo¿e byæ nieco ni¿szy od poziomu prognozowanego przed miesi¹cem. Przedsiêbiorstwa publiczne oczekuj¹ bardziej znacznego tempa wzrostu cen ni¿ firmy prywatne.
W konsekwencji oczekiwanego na najbli¿szy okres wzrostu produkcji, firmy budowlano-monta¿owe przewiduj¹ ograniczenie spadku zatrudnienia. Zahamowanie to mog¹ odnotowaæ zw³aszcza jednostki nale¿¹ce do sektora publicznego.
W marcu oko³o 2% przedsiêbiorstw (podobnie jak w lutym) nie zg³asza³o wystêpowania barier w dzia³alnoœci budowlano-monta¿owej. Najwiêksze trudnoœci napotykane przez przedsiêbiorstwa zwi¹zane by³y z niedostatecznym popytem (wymienianym przez oko³o 73% jednostek zg³aszaj¹cych bariery) oraz z konkurencj¹ innych firm (70%). Wiêkszoœæ przedsiêbiorstw odczuwa³a bariery utrudniaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci na poziomie zbli¿onym do ocen sprzed miesi¹ca. Odnotowano jedynie wzrost bariery zwi¹zanej z konkurencj¹ innych firm i spadek bariery zwi¹zanej z warunkami atmosferycznymi.
W stosunku do oczekiwanego w najbli¿szym pó³roczu popytu oko³o 25% przedsiêbiorstw budowlanych ocenia swoje zdolnoœci produkcyjne jako zbyt wysokie, 68% jako wystarczaj¹ce, a 7% jako zbyt niskie. Opinie te s¹ zbli¿one do ocen wyra¿anych przed miesi¹cem.
Procent tych przedsiêbiorstw, które nie planuj¹ ¿adnej dzia³alnoœci inwestycyjnej w ci¹gu najbli¿szych 12 miesiêcy kszta³tuje siê na poziomie 29%. Pozostali producenci przewiduj¹, ¿e ich dzia³alnoœæ inwestycyjna dotyczyæ bêdzie prac i zakupów modernizacyjnych (66% przedsiêbiorstw) oraz nowych inwestycji (54%). Dla 90% przedsiêbiorstw Ÿród³em finansowania tej dzia³alnoœci bêd¹ œrodki w³asne, a dla 35% krajowe kredyty bankowe. Leasingiem jest zainteresowane 21% przedsiêbiorstw.

3. Handel detaliczny

W marcu wskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym uleg³ poprawie w stosunku do ubieg³ego miesi¹ca o 5 punktów osi¹gaj¹c poziom minus 13. Wœród badanych przedsiêbiorstw 18% ocenia³o koniunkturê pozytywnie, a 31% - negatywnie. Pozosta³e przedsiêbiorstwa uzna³y, ¿e ich sytuacja nie uleg³a zmianie.

Przedsiêbiorstwa handlowe odnotowa³y w marcu dalsz¹ poprawê ocen bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, ale sytuacja w tym zakresie nadal nie by³a zadowalaj¹ca. Przysz³¹ sprzeda¿ oceniano pozytywnie, co mo¿e wp³yn¹æ zasadniczo na wzrost zamówieñ na towary sk³adane u dostawców. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw pozostanie nadal niezadowalaj¹ca. Mimo zaistnia³ej sytuacji nie przewiduje siê zmniejszenia skali zwolnieñ pracowników. Wzrost cen mo¿e natomiast ulec nieznacznemu zahamowaniu.
W poszczególnych klasach wielkoœci przedsiêbiorstw sytuacja by³a zró¿nicowana. Najlepsz¹ koniunkturê odnotowano w jednostkach najwiêkszych o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób. W klasie tej wskaŸnik ogólnego klimatu ukszta³towa³ siê na poziomie dodatnim, osi¹gaj¹c w marcu wartoœæ plus 15, wobec plus 9 w lutym. W pozosta³ych trzech klasach przedsiêbiorstw koniunkturê w dalszym ci¹gu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób, dla których wskaŸnik ogólnego klimatu wyniós³ w marcu minus 22 (w lutym minus 18).
W jednostkach o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób wzrost koniunktury by³ spowodowany w g³ównej mierze znacznym wzrostem bie¿¹cej sprzeda¿y oraz widoczn¹ popraw¹ sytuacji finansowej w tych przedsiêbiorstwach (choæ nadal ocenian¹ negatywnie). Zwiêkszy³ siê znacznie odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów. Znaczny optymizm dotycz¹cy przysz³ej sprzeda¿y spowodowa³, ¿e spodziewane jest istotne zwiêkszenie zamówieñ towarów u dostawców. Mimo to w najbli¿szym miesi¹cu skala zwolnieñ zatrudnionych w najwiêkszych przedsiêbiorstwach mo¿e ulec widocznemu zwiêkszeniu. Ceny oferowanych towarów mog¹ wzrosn¹æ w tempie wolniejszym w stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca.
W przedsiêbiorstwach najmniejszych, o liczbie pracuj¹cych do 9 osób ogólny klimat koniunktury by³ nadal oceniany negatywnie, choæ mniej pesymistycznie ni¿ w lutym. Na poprawê tê wp³ynê³y mniej pesymistyczne ni¿ miesi¹c wczeœniej oceny bie¿¹cej sprzeda¿y, przy pozytywnych ocenach sprzeda¿y prognozowanej. W konsekwencji, mo¿e nast¹piæ zmniejszenie ograniczeñ zamówieñ towarów u dostawców. Mniej pesymistycznie oceniano tak¿e sytuacjê finansow¹ tej grupy jednostek. Odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów ukszta³towa³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego. Tempo wzrostu cen na produkty oferowane przez tê grupê przedsiêbiorstw bêdzie nieco wolniejsze od tempa prognozowanego w ubieg³ym miesi¹cu. Przedsiêbiorcy tej grupy jednostek przewiduj¹ te¿, ¿e w kwietniu mo¿na oczekiwaæ wolniejszej od przewidywanej na marzec redukcji zatrudnienia.
W poszczególnych bran¿ach handlu detalicznego sytuacja by³a tak¿e zró¿nicowana. Ogólny klimat koniunktury oceniano w marcu pesymistycznie - choæ na skalê mniejsz¹ ni¿ w lutym - w jednostkach wszystkich bran¿. Jedynie w bran¿y pojazdy mechaniczne pogorszy³y siê oceny klimatu koniunktury. Najmniej negatywn¹ koniunkturê odnotowano w marcu w jednostkach bran¿y ¿ywnoœciowej, w której wskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury wyniós³ minus 7, wobec minus 16 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: w³ókno, odzie¿, obuwie - wskaŸnik koniunktury wyniós³ minus 16 w marcu, wobec minus 33 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: meble, rtv, agd wskaŸnik koniunktury utrzyma³ siê w marcu na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego i wyniós³ minus 22, natomiast w bran¿y pojazdy mechaniczne spad³ on w marcu do poziomu minus 23, wobec minus 18 w lutym.
Mniej pesymistyczne oceny koniunktury w przedsiêbiorstwach sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ by³y spowodowane mniej negatywnymi ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y i sytuacji finansowej, przy pozytywnych ocenach prognozowanej sprzeda¿y i zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych. W wyniku tej sytuacji mo¿e nast¹piæ znacz¹cy wzrost zamówieñ sk³adanych na artyku³y ¿ywnoœciowe u dostawców. Odsetek przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom stanu zapasów towarów utrzyma³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. W stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca ulegnie spowolnieniu tempo wzrostu cen na ¿ywnoœæ. Kieruj¹cy przedsiêbiorstwami zamierzaj¹ w kwietniu przeprowadziæ redukcje zatrudnienia na skalê zbli¿on¹ do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca.
Lepsze (choæ nadal negatywne) oceny koniunktury w jednostkach bran¿: w³ókno, odzie¿, obuwie spowodowane by³y nadal niezadowalaj¹cymi, mimo widocznej poprawy, ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej przedsiêbiorstw tych bran¿. Stan taki mo¿e wyraŸnie wp³yn¹æ na wzrost zamówieñ sk³adanych na towary u dostawców. W ocenie przedsiêbiorców zwiêkszy³ siê, w stosunku do lutego, odsetek jednostek deklaruj¹cych korzystny dla przedsiêbiorstwa poziom zapasów towarów. Oceny przewidywanej sprzeda¿y i przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstw s¹ pozytywne. Mimo tego, w najbli¿szych miesi¹cach mo¿na tak¿e oczekiwaæ redukcji zatrudnionych na skalê zbli¿on¹ do wskazañ sprzed miesi¹ca. Przewiduje siê obni¿enie cen na w³ókno, odzie¿, obuwie.
Zbli¿one do ubieg³omiesiêcznych oceny koniunktury w jednostkach bran¿: meble, rtv, agd by³y spowodowane gorszymi, negatywnymi ocenami przysz³ej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiêbiorstw, przy nadal negatywnych, lecz lepszych ni¿ w lutym ocenach bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej. W ocenie przedsiêbiorców nast¹pi³ tak¿e wzrost odsetka przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom zapasów towarów. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców nadal bêd¹ ograniczone, lecz w stopniu mniejszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Redukcja zatrudnienia w kwietniu bêdzie natomiast przeprowadzona na skalê wyraŸnie wiêksz¹ w stosunku do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca. W najbli¿szych miesi¹cach przewidywany jest wzrost cen na towary jednostek tych bran¿ na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego.
Pogorszenie wyraŸnie niezadowalaj¹cej ju¿ w lutym koniunktury w bran¿y: pojazdy mechaniczne by³o spowodowane gorszymi - nadal negatywnymi - ocenami bie¿¹cej i przysz³ej sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw. W lutym nadal ograniczone by³y mo¿liwoœci bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, chocia¿ odpowiednie oceny by³y nieco mniej pesymistyczne ni¿ w lutym. W ocenie przedsiêbiorców uleg³ natomiast zwiêkszeniu odsetek jednostek informuj¹cych o korzystnym dla przedsiêbiorstwa poziomie zapasów. W najbli¿szych miesi¹cach nie przewiduje siê wzrostu sprzeda¿y samochodów, a przysz³a sytuacja finansowa przedsiêbiorstw mo¿e ulec zdecydowanemu pogorszeniu. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców bêd¹ ograniczone w stopniu nieznacznie wiêkszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Spodziewane s¹ wiêksze ni¿ prognozowane miesi¹c wczeœniej redukcje zatrudnienia. Konsekwencj¹ powy¿szej sytuacji mo¿e byæ obni¿enie w najbli¿szym miesi¹cu cen sprzedawanych samochodów.
Przedsiêbiorstwa handlowe odnotowa³y w marcu dalsz¹ poprawê ocen bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, ale sytuacja w tym zakresie nadal nie by³a zadowalaj¹ca. Przysz³¹ sprzeda¿ oceniano pozytywnie, co mo¿e wp³yn¹æ zasadniczo na wzrost zamówieñ na towary sk³adane u dostawców. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw pozostanie nadal niezadowalaj¹ca. Mimo zaistnia³ej sytuacji nie przewiduje siê zmniejszenia skali zwolnieñ pracowników. Wzrost cen mo¿e natomiast ulec nieznacznemu zahamowaniu.
W poszczególnych klasach wielkoœci przedsiêbiorstw sytuacja by³a zró¿nicowana. Najlepsz¹ koniunkturê odnotowano w jednostkach najwiêkszych o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób. W klasie tej wskaŸnik ogólnego klimatu ukszta³towa³ siê na poziomie dodatnim, osi¹gaj¹c w marcu wartoœæ plus 15, wobec plus 9 w lutym. W pozosta³ych trzech klasach przedsiêbiorstw koniunkturê w dalszym ci¹gu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób, dla których wskaŸnik ogólnego klimatu wyniós³ w marcu minus 22 (w lutym minus 18).
W jednostkach o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób wzrost koniunktury by³ spowodowany w g³ównej mierze znacznym wzrostem bie¿¹cej sprzeda¿y oraz widoczn¹ popraw¹ sytuacji finansowej w tych przedsiêbiorstwach (choæ nadal ocenian¹ negatywnie). Zwiêkszy³ siê znacznie odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów. Znaczny optymizm dotycz¹cy przysz³ej sprzeda¿y spowodowa³, ¿e spodziewane jest istotne zwiêkszenie zamówieñ towarów u dostawców. Mimo to w najbli¿szym miesi¹cu skala zwolnieñ zatrudnionych w najwiêkszych przedsiêbiorstwach mo¿e ulec widocznemu zwiêkszeniu. Ceny oferowanych towarów mog¹ wzrosn¹æ w tempie wolniejszym w stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca.
W przedsiêbiorstwach najmniejszych, o liczbie pracuj¹cych do 9 osób ogólny klimat koniunktury by³ nadal oceniany negatywnie, choæ mniej pesymistycznie ni¿ w lutym. Na poprawê tê wp³ynê³y mniej pesymistyczne ni¿ miesi¹c wczeœniej oceny bie¿¹cej sprzeda¿y, przy pozytywnych ocenach sprzeda¿y prognozowanej. W konsekwencji, mo¿e nast¹piæ zmniejszenie ograniczeñ zamówieñ towarów u dostawców. Mniej pesymistycznie oceniano tak¿e sytuacjê finansow¹ tej grupy jednostek. Odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów ukszta³towa³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego. Tempo wzrostu cen na produkty oferowane przez tê grupê przedsiêbiorstw bêdzie nieco wolniejsze od tempa prognozowanego w ubieg³ym miesi¹cu. Przedsiêbiorcy tej grupy jednostek przewiduj¹ te¿, ¿e w kwietniu mo¿na oczekiwaæ wolniejszej od przewidywanej na marzec redukcji zatrudnienia.
W poszczególnych bran¿ach handlu detalicznego sytuacja by³a tak¿e zró¿nicowana. Ogólny klimat koniunktury oceniano w marcu pesymistycznie - choæ na skalê mniejsz¹ ni¿ w lutym - w jednostkach wszystkich bran¿. Jedynie w bran¿y pojazdy mechaniczne pogorszy³y siê oceny klimatu koniunktury. Najmniej negatywn¹ koniunkturê odnotowano w marcu w jednostkach bran¿y ¿ywnoœciowej, w której wskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury wyniós³ minus 7, wobec minus 16 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: w³ókno, odzie¿, obuwie - wskaŸnik koniunktury wyniós³ minus 16 w marcu, wobec minus 33 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: meble, rtv, agd wskaŸnik koniunktury utrzyma³ siê w marcu na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego i wyniós³ minus 22, natomiast w bran¿y pojazdy mechaniczne spad³ on w marcu do poziomu minus 23, wobec minus 18 w lutym.
Mniej pesymistyczne oceny koniunktury w przedsiêbiorstwach sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ by³y spowodowane mniej negatywnymi ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y i sytuacji finansowej, przy pozytywnych ocenach prognozowanej sprzeda¿y i zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych. W wyniku tej sytuacji mo¿e nast¹piæ znacz¹cy wzrost zamówieñ sk³adanych na artyku³y ¿ywnoœciowe u dostawców. Odsetek przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom stanu zapasów towarów utrzyma³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. W stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca ulegnie spowolnieniu tempo wzrostu cen na ¿ywnoœæ. Kieruj¹cy przedsiêbiorstwami zamierzaj¹ w kwietniu przeprowadziæ redukcje zatrudnienia na skalê zbli¿on¹ do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca.
Lepsze (choæ nadal negatywne) oceny koniunktury w jednostkach bran¿: w³ókno, odzie¿, obuwie spowodowane by³y nadal niezadowalaj¹cymi, mimo widocznej poprawy, ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej przedsiêbiorstw tych bran¿. Stan taki mo¿e wyraŸnie wp³yn¹æ na wzrost zamówieñ sk³adanych na towary u dostawców. W ocenie przedsiêbiorców zwiêkszy³ siê, w stosunku do lutego, odsetek jednostek deklaruj¹cych korzystny dla przedsiêbiorstwa poziom zapasów towarów. Oceny przewidywanej sprzeda¿y i przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstw s¹ pozytywne. Mimo tego, w najbli¿szych miesi¹cach mo¿na tak¿e oczekiwaæ redukcji zatrudnionych na skalê zbli¿on¹ do wskazañ sprzed miesi¹ca. Przewiduje siê obni¿enie cen na w³ókno, odzie¿, obuwie.
Zbli¿one do ubieg³omiesiêcznych oceny koniunktury w jednostkach bran¿: meble, rtv, agd by³y spowodowane gorszymi, negatywnymi ocenami przysz³ej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiêbiorstw, przy nadal negatywnych, lecz lepszych ni¿ w lutym ocenach bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej. W ocenie przedsiêbiorców nast¹pi³ tak¿e wzrost odsetka przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom zapasów towarów. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców nadal bêd¹ ograniczone, lecz w stopniu mniejszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Redukcja zatrudnienia w kwietniu bêdzie natomiast przeprowadzona na skalê wyraŸnie wiêksz¹ w stosunku do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca. W najbli¿szych miesi¹cach przewidywany jest wzrost cen na towary jednostek tych bran¿ na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego.
Pogorszenie wyraŸnie niezadowalaj¹cej ju¿ w lutym koniunktury w bran¿y: pojazdy mechaniczne by³o spowodowane gorszymi - nadal negatywnymi - ocenami bie¿¹cej i przysz³ej sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw. W lutym nadal ograniczone by³y mo¿liwoœci bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, chocia¿ odpowiednie oceny by³y nieco mniej pesymistyczne ni¿ w lutym. W ocenie przedsiêbiorców uleg³ natomiast zwiêkszeniu odsetek jednostek informuj¹cych o korzystnym dla przedsiêbiorstwa poziomie zapasów. W najbli¿szych miesi¹cach nie przewiduje siê wzrostu sprzeda¿y samochodów, a przysz³a sytuacja finansowa przedsiêbiorstw mo¿e ulec zdecydowanemu pogorszeniu. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców bêd¹ ograniczone w stopniu nieznacznie wiêkszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Spodziewane s¹ wiêksze ni¿ prognozowane miesi¹c wczeœniej redukcje zatrudnienia. Konsekwencj¹ powy¿szej sytuacji mo¿e byæ obni¿enie w najbli¿szym miesi¹cu cen sprzedawanych samochodów.
Przedsiêbiorstwa handlowe odnotowa³y w marcu dalsz¹ poprawê ocen bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, ale sytuacja w tym zakresie nadal nie by³a zadowalaj¹ca. Przysz³¹ sprzeda¿ oceniano pozytywnie, co mo¿e wp³yn¹æ zasadniczo na wzrost zamówieñ na towary sk³adane u dostawców. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw pozostanie nadal niezadowalaj¹ca. Mimo zaistnia³ej sytuacji nie przewiduje siê zmniejszenia skali zwolnieñ pracowników. Wzrost cen mo¿e natomiast ulec nieznacznemu zahamowaniu.
W poszczególnych klasach wielkoœci przedsiêbiorstw sytuacja by³a zró¿nicowana. Najlepsz¹ koniunkturê odnotowano w jednostkach najwiêkszych o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób. W klasie tej wskaŸnik ogólnego klimatu ukszta³towa³ siê na poziomie dodatnim, osi¹gaj¹c w marcu wartoœæ plus 15, wobec plus 9 w lutym. W pozosta³ych trzech klasach przedsiêbiorstw koniunkturê w dalszym ci¹gu oceniano negatywnie, najgorzej w jednostkach o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób, dla których wskaŸnik ogólnego klimatu wyniós³ w marcu minus 22 (w lutym minus 18).
W jednostkach o liczbie pracuj¹cych 250 i wiêcej osób wzrost koniunktury by³ spowodowany w g³ównej mierze znacznym wzrostem bie¿¹cej sprzeda¿y oraz widoczn¹ popraw¹ sytuacji finansowej w tych przedsiêbiorstwach (choæ nadal ocenian¹ negatywnie). Zwiêkszy³ siê znacznie odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów. Znaczny optymizm dotycz¹cy przysz³ej sprzeda¿y spowodowa³, ¿e spodziewane jest istotne zwiêkszenie zamówieñ towarów u dostawców. Mimo to w najbli¿szym miesi¹cu skala zwolnieñ zatrudnionych w najwiêkszych przedsiêbiorstwach mo¿e ulec widocznemu zwiêkszeniu. Ceny oferowanych towarów mog¹ wzrosn¹æ w tempie wolniejszym w stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca.
W przedsiêbiorstwach najmniejszych, o liczbie pracuj¹cych do 9 osób ogólny klimat koniunktury by³ nadal oceniany negatywnie, choæ mniej pesymistycznie ni¿ w lutym. Na poprawê tê wp³ynê³y mniej pesymistyczne ni¿ miesi¹c wczeœniej oceny bie¿¹cej sprzeda¿y, przy pozytywnych ocenach sprzeda¿y prognozowanej. W konsekwencji, mo¿e nast¹piæ zmniejszenie ograniczeñ zamówieñ towarów u dostawców. Mniej pesymistycznie oceniano tak¿e sytuacjê finansow¹ tej grupy jednostek. Odsetek przedsiêbiorstw, które odnotowa³y wystarczaj¹cy poziom stanu zapasów ukszta³towa³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego. Tempo wzrostu cen na produkty oferowane przez tê grupê przedsiêbiorstw bêdzie nieco wolniejsze od tempa prognozowanego w ubieg³ym miesi¹cu. Przedsiêbiorcy tej grupy jednostek przewiduj¹ te¿, ¿e w kwietniu mo¿na oczekiwaæ wolniejszej od przewidywanej na marzec redukcji zatrudnienia.
W poszczególnych bran¿ach handlu detalicznego sytuacja by³a tak¿e zró¿nicowana. Ogólny klimat koniunktury oceniano w marcu pesymistycznie - choæ na skalê mniejsz¹ ni¿ w lutym - w jednostkach wszystkich bran¿. Jedynie w bran¿y pojazdy mechaniczne pogorszy³y siê oceny klimatu koniunktury. Najmniej negatywn¹ koniunkturê odnotowano w marcu w jednostkach bran¿y ¿ywnoœciowej, w której wskaŸnik ogólnego klimatu koniunktury wyniós³ minus 7, wobec minus 16 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: w³ókno, odzie¿, obuwie - wskaŸnik koniunktury wyniós³ minus 16 w marcu, wobec minus 33 w ubieg³ym miesi¹cu. W bran¿ach: meble, rtv, agd wskaŸnik koniunktury utrzyma³ siê w marcu na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego i wyniós³ minus 22, natomiast w bran¿y pojazdy mechaniczne spad³ on w marcu do poziomu minus 23, wobec minus 18 w lutym.
Mniej pesymistyczne oceny koniunktury w przedsiêbiorstwach sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ by³y spowodowane mniej negatywnymi ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y i sytuacji finansowej, przy pozytywnych ocenach prognozowanej sprzeda¿y i zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych. W wyniku tej sytuacji mo¿e nast¹piæ znacz¹cy wzrost zamówieñ sk³adanych na artyku³y ¿ywnoœciowe u dostawców. Odsetek przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom stanu zapasów towarów utrzyma³ siê na poziomie zbli¿onym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. W stosunku do przewidywañ z ubieg³ego miesi¹ca ulegnie spowolnieniu tempo wzrostu cen na ¿ywnoœæ. Kieruj¹cy przedsiêbiorstwami zamierzaj¹ w kwietniu przeprowadziæ redukcje zatrudnienia na skalê zbli¿on¹ do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca.
Lepsze (choæ nadal negatywne) oceny koniunktury w jednostkach bran¿: w³ókno, odzie¿, obuwie spowodowane by³y nadal niezadowalaj¹cymi, mimo widocznej poprawy, ocenami bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej przedsiêbiorstw tych bran¿. Stan taki mo¿e wyraŸnie wp³yn¹æ na wzrost zamówieñ sk³adanych na towary u dostawców. W ocenie przedsiêbiorców zwiêkszy³ siê, w stosunku do lutego, odsetek jednostek deklaruj¹cych korzystny dla przedsiêbiorstwa poziom zapasów towarów. Oceny przewidywanej sprzeda¿y i przysz³ej sytuacji finansowej przedsiêbiorstw s¹ pozytywne. Mimo tego, w najbli¿szych miesi¹cach mo¿na tak¿e oczekiwaæ redukcji zatrudnionych na skalê zbli¿on¹ do wskazañ sprzed miesi¹ca. Przewiduje siê obni¿enie cen na w³ókno, odzie¿, obuwie.
Zbli¿one do ubieg³omiesiêcznych oceny koniunktury w jednostkach bran¿: meble, rtv, agd by³y spowodowane gorszymi, negatywnymi ocenami przysz³ej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiêbiorstw, przy nadal negatywnych, lecz lepszych ni¿ w lutym ocenach bie¿¹cej sprzeda¿y oraz sytuacji finansowej. W ocenie przedsiêbiorców nast¹pi³ tak¿e wzrost odsetka przedsiêbiorstw deklaruj¹cych korzystny poziom zapasów towarów. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców nadal bêd¹ ograniczone, lecz w stopniu mniejszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Redukcja zatrudnienia w kwietniu bêdzie natomiast przeprowadzona na skalê wyraŸnie wiêksz¹ w stosunku do prognoz z ubieg³ego miesi¹ca. W najbli¿szych miesi¹cach przewidywany jest wzrost cen na towary jednostek tych bran¿ na poziomie zbli¿onym do wskazañ z lutego.
Pogorszenie wyraŸnie niezadowalaj¹cej ju¿ w lutym koniunktury w bran¿y: pojazdy mechaniczne by³o spowodowane gorszymi - nadal negatywnymi - ocenami bie¿¹cej i przysz³ej sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw. W lutym nadal ograniczone by³y mo¿liwoœci bie¿¹cej sprzeda¿y oraz zdolnoœci do bie¿¹cego regulowania zobowi¹zañ finansowych, chocia¿ odpowiednie oceny by³y nieco mniej pesymistyczne ni¿ w lutym. W ocenie przedsiêbiorców uleg³ natomiast zwiêkszeniu odsetek jednostek informuj¹cych o korzystnym dla przedsiêbiorstwa poziomie zapasów. W najbli¿szych miesi¹cach nie przewiduje siê wzrostu sprzeda¿y samochodów, a przysz³a sytuacja finansowa przedsiêbiorstw mo¿e ulec zdecydowanemu pogorszeniu. W konsekwencji zamówienia na towary sk³adane u dostawców bêd¹ ograniczone w stopniu nieznacznie wiêkszym do wskazañ z ubieg³ego miesi¹ca. Spodziewane s¹ wiêksze ni¿ prognozowane miesi¹c wczeœniej redukcje zatrudnienia. Konsekwencj¹ powy¿szej sytuacji mo¿e byæ obni¿enie w najbli¿szym miesi¹cu cen sprzedawanych samochodów.


ReplyQuote
(@treslavance)
Prominent Member
Joined: 15 years ago
Posts: 835
 

weird, man....
f*ckin' _weird_....

_unprecedented_
f*ckin' _weird_.

ps. what's the name of this message board?
=========

{+3sk}


ReplyQuote
(@rookie)
Estimable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 226
 

From experience bagel girl, ur right in one aspect, American women can't hold a candle to jew girls when it comes to hairy upper lips and Elvis like sideburns...lol..
But those Arabs do what they can... and what they can do are Jew girls... just ask ur mother...

lmao....


ReplyQuote
(@polishbabe)
Active Member
Joined: 15 years ago
Posts: 16
 

I shall soon be able to provide more detailed monetary analysis(both macro and micro) on the Polish economy 1997-2000 as soon as it becomes available from the European Institute for Economic Research.

Readers of this board will benefit as these statistics will be more in depth and quantitative unlike the superficial qualitative analysis provided so far.

Another item of good news is that I shall be introducing other students of advanced economics to the board.

I am also sure that most readers of this board would greatly appreciate it if Mr. Lmenexe would relinquish his use of obscene language.

Thank you.


ReplyQuote
(@treslavance)
Prominent Member
Joined: 15 years ago
Posts: 835
 

THORNHILL:

so exactly who benefits from the rarefied unreadable?

no one who participated on this board prior to your arrival.

never you mind about my language.

and if you're gonna carry on this way, why dont you priss yourself over to FARIS HOMOUD, before you would presume to address me.capice?
==
did you come here to wreck DMS Russia?


ReplyQuote
(@polishbabe)
Active Member
Joined: 15 years ago
Posts: 16
 

Mr. Lmenexe

I show no partiality. What I say applies equally to Mr. Homoud, Mr. Deleene and the offensive character calling himself Baron. Ms Arx is to be commended for her calm respectful style. When people stoop to the level of trading sordid racist insults at each other, they have lost all vestige of humanity and present themsleves as blighted ignorants.

When I introduce my fellow students to this board I hope they will prove to be a positive influence on you. I hope you purge yourself of the hate and find peace within yourself.


ReplyQuote
(@hwhbaronglenmorangie)
Trusted Member
Joined: 23 years ago
Posts: 84
 

fuckkin' einstein shitt..fuckk ya and fuckk homoud..lol


ReplyQuote
(@delenne)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 572
Topic starter  

* From experience bagel girl, [...]
You have none, Tizzie;o)) Don't flatter Yourself.

* ur right in one aspect,[...]
I am always right.

* American women can't hold a candle to jew girls when it comes to hairy upper lips and Elvis like sideburns...lol..
Too much Penthouse, dear;o))
Lay off porn, wise up, You are in Your thirties already.


* But those Arabs do what they can...
I.e. blowing up buses, dreaming of rape, preaching killing, destroying their own lives, etc., I know, don't tell me, - it is not new.
And, ple-e-e-e-ase, don't distanceYourself from Your tribe, - there is noone here to fool about it.
Or ... maybe You are feeling ashamed? LOL.


* [...] and what they can do are Jew girls... [...]
They cannot. An Arab will never be a Jew;o))))
But, if You use it in Your usual perverted sense, it is yet another proof to blowing up buses, dreaming of rape, preaching killing, destroying their own lives, etc..
Tribalism, dear Mustafa, tribalism. In the 21-st century!Ya, Allah! (Poor man, he must be ashamed of you, no doubt.)


* just ask ur mother...
She says, there was no smell of the Ishmael tribe around. LOL.
How much do they pay You to be a fool?


ReplyQuote
(@fredledingue)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 719
 

Thornhill

Do you at least understand the text in polish language that you pasted above.+ the "rarefied unreadable" is not in compatible format. Good Luck.
I don't beleive your fellow students will come here to see your meaningless columns of numbers.
If you want to graduate this message board, you'd better provide us with translations and summaries.
But of course you don't understand a word neither in polish nor in non-vulgar english.
°°°°°°°°°°°°°°°

"By American ( - 194.170.1.130) on Monday, April 23, 2001 - 12:31 am:
Yeah Fred,

Don't blame the jew for holding a 'grudge' againt Poles... they made ovens their homes and Aushwitz their country."

That's not true. That's pure jewish supertition.
It was a good deal for the German to burn the jews on polish territory so that after the poles will be blamed. It worked.

I don't understand why the jews hate poles more than they hate (if ever they even dislike them) germans.
France had a collaborator government during the war, with pro nazi policy. Poland didn't have a "gouverment de Vichy" as far as I know.
+++++++++++++++++++

Dellenn

Israel Land of the Damned...

I mean, the region is more the shrine of violence and hatred than anything else.
"War for eternity" Goal or duration?
Hard question. Seems to be a goal for some overthere. A duration is a matter of fact.

Israel is not making a fight for religion but all the stuff is based upon religion.
Jews will not make war, like the muslim today or the crusaders yesterday, to convert the world.
Because if they do that (to convert the whole population of the globe) they will loose the feeling of being superior.
The arabs with theyr hizbollah are indeed in poorer position. More damned. They are looking for that, for theyr misery.
Jews don't care. They have enough money to bribe Satan twofold.


ReplyQuote
(@fredledingue)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 719
 

Did you watch BLOCKPOST ?
April 23 2001 at 9:02 PM
No score for this post Fred Le Dingue (no login)
from IP address 212.59.26.178

Message posted on URN's board.
http://network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=87453&messageid=988056162

I posted it here, by principle or is it an old habit, because a long time ago, back to the origine of DMS Russian board...
The name of the movie is "BLOCKPOST"

A very good movie. Not a war movie. It describes the daily life of conscripts at a small non strategic checkpoint on a small road in Chechenia.
It's not only about a prostitute being paid with bullets used to shot at them.

It's also telling about a visit of the KFOR to the blockpost. The KFOR is told another version of the killing of a chechen woman but later the Russian prosecutor condemn the inocent soldier.

The movie is also a critic of the Russian authorities embodied in an ugly fat mafiosi faced man.

The movie is on the side of the young conscripts. It's hardly politcal. I wonder if it will be broadcasted in the west on day....State media quickly proclaimed Putin's Chechnya visit ``the main
news of the day,'' pushing off the top news spot the overnight
takeover of Russia's only non-state television network, NTV, by
managers from the state-dominated gas monopoly.
The surprise trip coincided with the broadcast on state-run ORT
television of a Chechnya war film depicting the isolation, tension
and tedium of life at a Russian checkpoint. One of the main
characters is shot dead by a female sniper who pimps her prostitute
sister to Russian troops.
...


ReplyQuote
(@delenne)
Honorable Member
Joined: 15 years ago
Posts: 572
Topic starter  

* I mean, the region is more the shrine of violence and hatred than anything else.
Depends on religion, but, mostly, on people, turning it to their own ends.

* Israel is not making a fight for religion but all the stuff is based upon religion.
Sure, the interests of the religious should be respected. But, all in all, it is about practical aims of the state preservation.

* Jews will not make war, like the muslim today or the crusaders yesterday, to convert the world.
Judaism is not a prozelythizing religion. It is prohibited in the Tora. The mistake of breaking that rule had been made once long ago. It was a case of King Herod.

* Because if they do that (to convert the whole population of the globe) they will loose the feeling of being superior.
Jews will not do that for the simple reason of the prohibition and of the right of choice, that is also there, and not because of losing superiority. But if You want to stress the silly issue of "superiority", I'll jokingly add then, so what, if this "superiority" is already attained?;o)

* Jews don't care.
Why? Do care. About the state and about being left alone, and about not being pawns in the UN/EU/Arab League Pal Kosovo-style "nation-building" adventure.

* They have enough money to bribe Satan twofold.
This is more Antonio-related.

Delenne
Special Agent
Federal Bureau Of Illuminati


ReplyQuote
Page 13 / 15
Share: